srijeda, 20. svibnja 2009.

Imamo poslovnik!

Na sjednici Skupštine održanoj 19. svibnja Skupština je prihvatila poslovnik koji ovdje objavljujemo:

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE STUDENATA FPZG-a

Preambula

Ovim dokumentom konstituira se Skupština studenata FPZG-a. Skupština je tijelo koje je izraz volje studenata FPZG-a i njezine su odluke obvezujuće za sve studente FPZG-a. Legitimitet Skupštine izvire iz sljedećih povijesnih okolnosti: općih studentskih prosvjeda studenata hrvatskih sveučilišta u travnju 2009. godine koji su kulminirali uspostavom blokada na brojnim fakultetima diljem Hrvatske te sazivanjem plenuma studenata Fakulteta političkih znanosti dana 23. travnja i proglašavanjem blokade nastavnog procesa koja se na FPZG-u održavala od 23. do 30. travnja. U žaru tih događaja, studenti FPZG-a po prvi put od osnivanja fakulteta iskazali su volju da se formiraju kao društveno-politički subjekt i potrebu svakog naraštaja za novom revolucijom kroz koju bi se istaknula važnost vlastita subjektiviranja.

Mi, studenti Fakulteta političkih znanosti, iskazali smo volju da se uzdignemo na razinu višu od pojedinačnih problema i osvijestimo se o nepravdama koje nas okružuju. Vrijeme nedjelovanja i indiferentnosti je iza nas. Nemamo ništa za izgubiti osim okova nametnutih vlastitom pasivnošću i vremenom u kojem je čak i sloboda na prodaju. Nikad više studenti ovog fakulteta neće dopustiti da njihove bitke vode drugi, niti će pokleknuti na putu ka ostvarenju boljeg sutra.

Studenti će doživjeti ostvarenje svojih ideala!
I. Opće odredbe


(1) Ovim Poslovnikom regulira se rad Skupštine studenata FPZG-a u privremenom razdoblju u kojem će studentsko tijelo odlučiti o načinu nastavka rada Skupštine studenata FPZG-a.
(2) Skupština FPZG-a je tijelo studenata FPZG-a koje raspravlja i odlučuje o studentskim temama te o svim ostalim temama koje su važne za hrvatsko društvo.
(3) Odluke Skupštine predstavljaju volju studenata FPZG-a pred Studentskim zborom i Fakultetskim vijećem FPZG-a te svim ostalim relevantnim tijelima.
(4) Rad Skupštine je javan. Sjednici Skupštine mogu prisustvovati i na njoj raspravljati studenti, profesori i ostali zaposlenici FPZG-a te svi zainteresirani građani.
(5) Članovi Skupštine su studenti FPZG-a te samo oni imaju pravo glasa na sjednicama Skupštine.
(6) Ovaj Poslovnik definira «studente FPZG-a» kao sve studente preddiplomskog, diplomskog i postdiplomskog studija na FPZG-u te sve kategorije studenata koji studiraju na FPZG-u po predbolonjskom programu.
(7) Sjednice Skupštine su otvorene za medije te se smiju snimati osim ako Skupština ne odluči drugačije.
(8) Sjednicu vode moderatori koji se predlažu iz članova Koordinacijske grupe, a koje treba potvrditi Skupština. Ukoliko Skupština ne potvrdi predložene moderatore, predlažu se novi o čijem prihvaćanju odlučuje Skupština. Moderatori nemaju pravo glasa.


II. Zakazivanje i priprema Skupštine


(9) Skupština FPZG-a zasjeda na redovnim i izvanrednim sjednicama.
(10) Redovnu sjednicu Skupštine saziva Koordinacijska grupa većinom glasova svih članova Koordinacijske grupe. Redovna sjednica Skupštine se u pravilu saziva svakog trećeg utorka u mjesecu. Pisana obavijest o datumu održavanja sjednice i dnevnom redu mora biti upućena svim studentima FPZG-a putem studomatica FPZG-a barem 3 dana prije zakazanog dana sjednice. Potrebni materijali za raspravu trebaju, ukoliko je moguće, biti poslani s pozivom ili članove Skupštine o njima treba informirati na sjednici.
(11) Izvanredna sjednica Skupštine može biti sazvana zbog važnosti i hitnosti teme o kojoj bi Skupština trebala raspravljati, a mogu je sazvati:
1. Skupština studenata FPZG-a većinom prisutnih članova, na kraju sjednice;
2. Koordinacijska grupa većinom glasova svih članova grupe;
3. 50 studenata FPZG-a, no tada Skupština može odlučivati samo ako je prisutno najmanje 50 članova Skupštine.

Pisana obavijest o datumu održavanja izvanredne sjednice Skupštine i dnevnom redu mora biti upućena svim studentima FPZG-a preko informacijskog sustava (studomatica) FPZG-a u pravilu 3 dana prije zakazanog dana sjednice.


III. Način rada Skupštine


(12) Koordinacijska grupa na početku sjednice Skupštine predlaže moderatore i dnevni red. Svaki sudionik sjednice može predložiti izmjene i dopune dnevnog reda. Skupština glasovanjem odlučuje o prihvaćanju moderatora i dnevnog reda.
(13) Riječ daje i oduzima moderator. Svatko prisutan može govoriti isključivo o točki dnevnog reda te u pravilu, osim izlagača točke, do dvije minute, u suprotnom mu moderator oduzima riječ. Nakon 30 minuta rasprave o jednoj točki dnevnog reda, Skupština u pravilu odlučuje da li želi nastaviti raspravu.
(14) Članovi Skupštine i svi ostali sudionici sjednica Skupštine za vrijeme rasprave moraju poštivati sve vrijednosti Ustava RH iz članka 3. te se zabranjuje bilo kakvo vrijeđanje ili osobni napadi na pojedince, a u suprotnom moderator ima pravo oduzimanja riječi.
(15) Svako tko sudjeluje u raspravi mora se predstaviti prilikom prvog obraćanja Skupštini na toj sjednici.
(16) Skupština odlučuje javnim glasovanjem ukoliko članovi Skupštine ne odluče drugačije. Skupština odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine.


IV. Tijela Skupštine


(17) Tijela Skupštine su Koordinacijska grupa te ostale radne grupe koje se konstituiraju i ukidaju uz potvrdu Skupštine.
(18) Koordinacijska grupa se sastoji od pet do devet članova Skupštine koji se izglasavaju na svakoj sjednici Skupštine.
(19) Kandidiranje i izbor članova Koordinacijske grupe je u pravilu zadnja točka dnevnog reda sjednice Skupštine. Kandidiranje se vrši na način da se prisutni članovi Skupštine sami kandidiraju ili da ih uz njihov pristanak kandidira drugi član Skupštine.
(20) Ukoliko se kandidira samo pet do devet ljudi, Skupština glasuje o cijeloj listi kandidata i oni su izabrani ukoliko za listu glasuje više od polovice prisutnih članova Skupštine. Ukoliko lista kandidata ne dobije natpolovičnu većinu, Skupština glasuje o svakom kandidatu pojedinačno i izabrani su oni koji dobiju natpolovičnu većinu.
(21) Ukoliko se kandidira više od devet ljudi, Skupština glasuje pojedinačno o svakom kandidatu i prvih devet po broju glasova postaju članovi Koordinacijske grupe.
(22) Koordinacijska grupa ima sljedeće uloge:
1. saziva sjednice Skupštine većinom svih članova Koordinacijske grupe;
2. sastavlja dnevni red i prikuplja prijedloge za dnevni red;
3. predlaže svoje članove za moderatore koji moderiraju sjednicu Skupštine;
4. vodi zapisnik sjednice Skupštine koji po završetku svake sjednice mora biti objavljen u roku od 48 sati;
5. potiče sudjelovanje studenata FPZG-a u radu Skupštine.
(23) Skupština osniva radne grupe kako bi se određene teme raspravile u manjoj grupi zainteresiranih te kako bi se pripremili prijedlozi o kojima raspravlja i odlučuje Skupština.
(24) Članstvo radnih grupa je otvoreno za sve članove Skupštine, no u njihovom radu po potrebi mogu sudjelovati i gosti, uz poziv radne grupe.
(25) Svaka radna grupa mora imati jednog do dva koordinatora koji se na svakoj Skupštini potvrđuju.

Nema komentara:

Objavi komentar